Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης
 
Η επίσκεψη, η καταχώρηση, η αποστολή και η άντληση πληροφοριών από τον παρόντα δικτυακό τόπο θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρακάτω όρων:

 1. Η χρήση του δικτυακού αυτού τόπου υπόκειται  στις διατάξεις των κυπριακών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται, διατίθενται στους χρήστες του δικτυακού τόπου για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης, και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιούνται ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το υλικό του δικτυακού αυτού τόπου και το υλικό που παραχωρείται  με αδειοδότηση Creative Commons με σκοπό τη μελέτη ή την ανάλυση ή την πραγματοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά,  ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού.
 2. Οι πάσης φύσεως πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται στη βάση του "ως έχει" ("as is") και "ως διατίθενται" ("as available") και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση  στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Οι διαχειριστές του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν εγγυώνται για την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών όσον αφορά στις δράσεις ή εκδηλώσεις που καταχωρούνται από διάφορους φορείς, οι οποίες εκφράζουν μόνον τις απόψεις των συντακτών τους. Ο επισκέπτης  τις χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη και οι διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρουν για τυχόν ζημία του επισκέπτη από τη χρήση είτε του δικτυακού τόπου είτε των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτόν.
 3. Οι διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου δεν ευθύνονται για τυχόν ζημία, η οποία μπορεί να προκληθεί από τη χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων της. Ο διαδικτυακός τόπος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους. Ακόμη ούτε είναι υπεύθυνος για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων ούτε και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.
 4. Τα άρθρα, τα οποία φιλοξενούνται στον δικτυακό τόπο, εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ' ανάγκη την άποψη της ομάδας ανάπτυξης και των διαχειριστών του διαδικτυακού τόπου, εκτός και αν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά στα άρθρα.
 5. Ο διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή, η οποία οφείλεται στην αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό αυτό τόπο.
 6. Στον δικτυακό τόπο περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks κλπ, καθώς και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται από τον νόμο.
 7. Ο διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τυχόν εμφάνιση προσωπικών δεδομένων, τα οποία εμφανίζονται στις δικτυακές σελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου και εξυπηρετητών αναζήτησης.
 8. Όταν αποστέλλετε πληροφορίες ή καταθέτετε υλικό δράσεων ή εκδηλώσεων, με τη συμπλήρωση των σχετικών ηλεκτρονικών φορμών, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι προσωπικές ατομικές πληροφορίες που συμπληρώνετε θεωρούνται εμπιστευτικές εκτός και αν καθορίζεται διαφορετικά. Μεταβιβάζονται στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια, σύμφωνα με τον νόμο, αρχή ή αρχές, μόνον στην περίπτωση που η χρήση του δικτυακού τόπου από τον επισκέπτη αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο, όταν η χρήση του δικτυακού τόπου από κάποιον επισκέπτη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Στην περίπτωση αυτή όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού, καθώς και η ΙΡ διεύθυνση του, θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.
 9. Σε περίπτωση κατάθεσης πληροφοριών ή αποστολής στοιχείων (upload) στον δικτυακό τόπο ή χρήσης υπηρεσιών συνομιλίας και επικοινωνίας (e-mail) θα πρέπει:
  • Τα στοιχεία και το περιεχόμενο της συνομιλίας ή της ανακοίνωσης να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης και να σέβονται  τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του διαδικτύου.
  • Ο επισκέπτης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων, τα οποία μπορεί να βλάψουν το δικτυακό τόπο ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.
  • Τα στοιχεία να μην έχουν διαφημιστική παρά μόνον ενημερωτική και πληροφοριακή χροιά.
  • Τα στοιχεία να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες.
   Τα στοιχεία που παρέχονται να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον διαδικτυακό τόπο χωρίς καμία νομική απαίτηση από τον χρήστη ή φορέα που τα παρέχει ή τον επισκέπτη που τα βρίσκει / χρησιμοποιεί ή άλλους εναντίον του διαδικτυακού τόπου.
 10. Υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω όρων είναι οι χρήστες ή φορείς που καταχωρούν ή αποστέλλουν υλικό και πληροφορίες για δράσεις ή εκδηλώσεις που προγραμματίζουν ή υλοποιούν  και όχι οι διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου, οι οποίοι ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρουν για τυχόν ζημία του επισκέπτη από την κακή χρήση είτε του δικτυακού τόπου, είτε των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτόν.
 11. Οι διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου δικαιούνται να διαγράψουν καταχωρήσεις χρηστών, οι οποίοι παραβιάζουν τις κείμενες διατάξεις ή την πνευματική ιδιοκτησία άλλων, στην περίπτωση που θα γίνει αντιληπτό ή θα υπάρξει αποδεδειγμένη καταγγελία, χωρίς ωστόσο να υποχρεούνται να ελέγχουν το σύνολο ή μη του κάθε είδους προτεινομένου υλικού.
 12. Οι διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου δικαιούνται να αλλάζουν το περιεχόμενο του και τους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.
 13. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΥΠΠ/ΠΙ) μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου φιλοδοξεί να διαθέσει στους εκπαιδευτικούς της Κύπρου μια πύλη που θα συλλέγει και θα δίνει πληροφόρηση και ευκαιρίες για επαγγελματική μάθηση σε θέματα που αφορούν στην ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διαδικασία διδασκαλίας – μάθησης χωρίς καμία χρέωση των επισκεπτών, πέραν των εκάστοτε ισχυόντων τελών τηλεπικοινωνίας και σύνδεσης. 
Με την προσπέλαση και χρήση του του διαδικτυακού τόπου δέχεστε ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους και περιορισμούς. 
 
 
 
Αποποίηση Ευθύνης
 
 1. Οι πάσης φύσεως υπηρεσίες, πληροφορίες και το υλικό που στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (website),  παρέχεται στη βάση του «ως έχει» («as is») και «ως διατίθενται» («as available») και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
 2. Οι διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΥΠΠ-ΠΙ) δεν εγγυώνται για την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών του διαδικτυακού τόπου, οι οποίες εκφράζουν μόνον τις απόψεις των δημιουργών τους και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τους (ή έχουν άλλη κατάλληλη αδειοδότηση π.χ. Creative Commons). Ο επισκέπτης τις χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη και οι διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρουν για τυχόν ζημία του επισκέπτη από τη χρήση είτε του δικτυακού τόπου είτε των στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν.
 3. Δεδομένου ότι οι διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου δεν μπορούν να ελέγχουν τους εξωτερικούς δικτυακούς τόπους και πόρους προς τους οποίους το αποθετήριο διατηρεί συνδέσμους, οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα αυτών, και δεν προσυπογράφει, ούτε είναι υπεύθυνο για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόν ή άλλο υλικό βρίσκεται ή είναι διαθέσιμο μέσω των εν λόγω δικτυακών τόπων ή πόρων. Επιπλέον, οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια προκαλείται ή φέρεται να προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες διατίθενται από έναν εξωτερικό δικτυακό τόπο ή πόρο, καθώς και ότι δεν είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας του και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών του.
 4. Το υλικό το οποίο υποβάλλεται, παρουσιάζεται ή φιλοξενείται στον παρόντα δικτυακό τόπο εκφράζει την άποψη των δημιουργών / φορών που τα υποβάλλουν. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΥΠΠ-ΠΙ) δεν φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο των πηγών, υλικού, σεμιναρίων ή επιμορφωτικών ευκαιριών που υποβάλλονται και παρουσιάζονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου
 5. Η ομάδα διαχείρισης του διαδικτυακού τόπου καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ελέγχει και να εξετάζει το υλικό για θέματα ιών, αλλά είναι πάντα χρήσιμο να ελέγχετε με ένα αντι-ιικό πρόγραμμα (antivirus) οποιοδήποτε υλικό μεταφορτώνετε από το Διαδίκτυο. Ο παρών διαδικτυακός τόπος δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στα αρχεία ή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των χρηστών, που μπορεί να εμφανιστεί κατά τη χρήση υλικού που προέρχεται από αυτόν τον ιστοχώρο.
 
 
 
 
Προσωπικά Δεδομένα
 1. Οι χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν λογαριασμό για να μπορούν να υποβάλλουν τις δικές τους πηγές και υλικό, κατά την εγγραφή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (website), συναινούν ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του λογαριασμού τους είναι το όνομα, το επώνυμο, το email address, το όνομα του σχολείου ή του οργανισμού στον οποίο ανήκουν, η ταχυδρομική τους διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας τους.
 2. Τα στοιχεία (credentials) που ζητούνται για τη σύνδεση των χρηστών στο αποθετήριο αποσκοπούν στη διαπίστευση της εκπαιδευτικής τους ιδιότητας (ή της ιδιότητας που σχετίζεται με θέματα εκπαίδευσης ή παροχής επιμόρφωσης προς εκπαιδευτικούς) και είναι απολύτως εμπιστευτικά.
 3. Οι πληροφορίες σας συλλέγονται και αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων.  Πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά δεδομένα δίνεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτουμένων ατόμων που έχουν άμεση εμπλοκή με τα προγράμματα του  Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού -Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μέσω κωδικών πρόσβασης. Τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για σκοπούς διαχείρισης των προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού -Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τηρείται η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων.
 4. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες που έχουν καταχωρίσει προς δημοσίευση στις πηγές / στο υλικό τους είναι δημόσιες και ανοιχτές σε όλους. Ως εκ τούτου δεν αποτελούν εμπιστευτικά στοιχεία που διέπονται από τους νόμους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 5. Ο παρών διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τυχόν εμφάνιση προσωπικών δεδομένων τα οποία εμφανίζονται στις δικτυακές σελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου και εξυπηρετητών αναζήτησης.
 6. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στον προσωπικό τους λογαριασμό σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται τεχνικοί και/ή λειτουργικοί λόγοι.
 7. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν να διατηρούν επικαιροποιημένα τα στοιχεία του λογαριασμού τους. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες που έχουν εισαγάγει είναι ψευδείς ή/και ανακριβείς, οι διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου διατηρούν το δικαίωμα περιορισμού και/ή τερματισμού του λογαριασμού τους καθώς και/ή της πρόσβασης στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου.
 8. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού τους και για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω αυτού. Στο τέλος κάθε συνεδρίας (session), οφείλουν να αποσυνδέονται από το λογαριασμό τους. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστωθεί παραβίαση και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους, συμφωνούν να ενημερώσουν άμεσα τους διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου.
 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΥΠΠ-ΠΙ)  2016
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353