Τομέας 3. Ψηφιακή Επικοινωνία και Συνεργασία

Ο Τομέας 3 αναφέρεται στην ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία.  Η ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση διαφόρων τεχνολογιών και δίαυλων επικοινωνίας ανάλογα με τον στοχευμένο πληθυσμό και με το περιβάλλον (εντός/εκτός σχολικής αίθουσας) για την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων.
 
Ο Τομέας 3 αποτελείται από τέσσερις υποτομείς. Συγκεκριμένα, από τον υποτομέα 3.1 «Επικοινωνία με τη χρήση τεχνολογιών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης», όπου δηλώνεται η ανάγκη για κριτική θεώρηση από μέρους των εκπαιδευτικών για επιλογή των κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας (email, κοινωνικά δίκτυα, συστήματα διαχείρισης της μάθησης (LMS).  Είναι αναγκαίο, ο εκπαιδευτικός να μπορεί να αναλύει και να αξιολογεί ποια ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας χρησιμοποιούν οι μαθητές του για ψυχαγωγία και μάθηση, προκειμένου να τα προσαρμόζει στη διδασκαλία, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις τους σε επίπεδο τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.   Ο δεύτερος υποτομέας, 3.2 «Διαμοιρασμός πληροφοριών και πόρων με τους μαθητές», σημειώνει ότι είναι σημαντική η ικανότητα των εκπαιδευτικών να μοιράζονται πληροφορίες και ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους με μαθητές, ώστε αυτοί να χρησιμοποιούν και να επεξεργάζονται το περιεχόμενο ορθά όσον αφορά στα πνευματικά δικαιώματα και στις σχετικές άδειες και να γνωρίζουν πώς να διαμοιράζουν σωστά ψηφιακό περιεχόμενο.  Στον τρίτο υποτομέα, 3.3 «Διαδικτυακή συμμετοχή», γίνεται εισήγηση για συμμετοχή σε διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες (κοινότητες πρακτικής, π.χ. κοινωνικά δίκτυα) εντός της σχολικής μονάδας.  Κρίνεται απαραίτητο, οι εκπαιδευτικοί να εκμεταλλεύονται διαδικτυακές ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη (MOOC, διαδικτυακά σεμινάρια, κύκλους κατάρτισης μικτής μάθησης, επαγγελματικές κοινότητες), με σκοπό να αναπτύξουν τις ψηφιακές και παιδαγωγικές δεξιότητες τους στις ΤΠΕ, έτσι ώστε να συνεισφέρουν ενεργά σε κοινότητες επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών αλλά και να ενσωματώνουν όσα έμαθαν στη διδασκαλία τους.  Στον τελευταίο υποτομέα, 3.4 «Συνεργασία μέσω Τ.Π.Ε.», αναφέρεται η χρησιμότητα των ΤΠΕ για ομαδική εργασία, συνεργατικές δράσεις και ομαδική δημιουργία πόρων, γνώσεων και περιεχομένου.  Αποτελεί σημαντική δεξιότητα η συνεργασία μέσω διαδικτύου μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών για την οικοδόμηση της γνώσης και τη δημιουργία πόρων.  Τονίζεται, επίσης, η χρησιμότητα της συνεκπαίδευσης μεταξύ συναδέλφων (peer coaching) για τη χρήση των ΤΠΕ για συνεργατικούς σκοπούς και για την από κοινού οικοδόμηση και δημιουργία πόρων, γνώσεων και περιεχομένου.
 

Πηγές / Υλικό Τομέα 3
 

3.1. Επικοινωνία με τη χρήση τεχνολογιών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης

3.1.1.    Κριτική θεώρηση διαφόρων μορφών και διαύλων επικοινωνίας ανάλογα με τον στοχευόμενο πληθυσμό (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς), το περιβάλλον (εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας) και τους μαθησιακούς στόχους
Δεξιότητα: Επιλογή διαφόρων ψηφιακών διαύλων επικοινωνίας ανάλογα με τον στοχευόμενο πληθυσμό 

3.1.2.    Κατανόηση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας από τους μαθητές και αξιοποίηση αυτής της γνώσης κατά την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδιασμού και μάθησης.
Δεξιότητα: Δυνατότητα κατανόησης και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τη χρήση ψηφιακών επικοινωνιακών εργαλείων εκ μέρους των μαθητών

Πηγές / Υλικό Υπο-Τομέα 3.1

3.2.     Διαμοιρασμός πληροφοριών και πόρων με μαθητές

3.2.1.    Ικανότητα των εκπαιδευτικών να μοιράζονται πληροφορίες και ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους με μαθητές
Δεξιότητα: Δυνατότητα των εκπαιδευτικών να μοιράζονται πληροφορίες και ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους με μαθητές

Πηγές / Υλικό Υπο-Τομέα 3.2

3.3.    Διαδικτυακή συμμετοχή

3.3.1.    Συμμετοχή σε διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες (κοινότητες πρακτικής, π.χ. κοινωνικά δίκτυα) για εκπαιδευτικούς και μαθητές
Δεξιότητα: Συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες για εκπαιδευτικούς ή μαθητές

3.3.2.    Συμμετοχή σε διαδικτυακές ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, π.χ. MOOC, διαδικτυακά σεμινάρια, κύκλους κατάρτισης μικτής μάθησης, επαγγελματικές κοινότητες) για να αναπτύξω τις ψηφιακές μου δεξιότητες ή τις παιδαγωγικές μου δεξιότητες στις ΤΠΕ.
Στάση: Αναζήτηση και συμμετοχή σε διαδικτυακές ευκαιρίες για την επαγγελματική μου ανάπτυξη ως προς τις δεξιοτήτες χρήσης ή/και παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ

Πηγές / Υλικό Υπο-Τομέα 3.3

3.4 Συνεργασία μέσω ΤΠΕ

3.4.1. Χρήση των ΤΠΕ για ομαδική εργασία, για συνεργατικές δράσεις και για την ομαδική δημιουργία πόρων, γνώσεων και περιεχομένου.
Δεξιότητα: Συνεργασία μέσω διαδικτύου με εκπαιδευτικούς και μαθητές για την οικοδόμηση της γνώσης και τη δημιουργία πόρων

Πηγές / Υλικό Υπο-Τομέα 3.4


 

Επιλεγμένο Υλικό / Πηγή

LAMS (Learning Activιty Management System)

Το LAMS είναι ένα επαναστατικό νέο εργαλείο για σχεδιασμό, διαχείριση και κοινοποίηση online συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων.

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά
Γλώσσα:
Αγγλικά
Είδος:
Project / Έργο , Ιστοσελίδα / Ιστοχώρος
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Ιστοσελίδα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο με χρήσιμες πληροφορίες και υλικό.

Γλώσσα:
Ελληνικά
Είδος:
Ιστοσελίδα / Ιστοχώρος , Διδακτικό Υλικό (π.χ. σχέδια μαθημάτων / διδακτικά σενάρια κ.ά.)
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Sxoleio.eu

Στο sxoleio.eu παρουσιάζονται 931 από τα καλύτερα δωρεάν προγράμματα και εκπαιδευτικά λογισμικά.

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά
Γλώσσα:
Ελληνικά
Είδος:
Ιστοσελίδα / Ιστοχώρος , Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού (Repository)
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Assessment and Teaching of 21st Century Skills

Διδακαλία και αξιολόγηση δεξιοτήτων 21ου αιώνα (συνεργατικς επίλυση προβλήματος και μεταγνωστική δεξιότητα-MOOC).

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά
Γλώσσα:
Αγγλικά
Είδος:
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης , Σειρά Σεμιναρίων (Course) - MOOC (Massive Open Online Course)
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353