ΕΡΓΑΛΕΙΟ TET-SAT

(Technology-Enhanced Teaching  -  Self Assessment Tool)


Το διαδικτυακό εργαλείο επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αυτοαξιολογήσουν τις δεξιότητές τους σε τέσσερις τομείς: 

  • Τομέας 1. Ψηφιακή παιδαγωγική (Digital pedagogy)
  • Τομέας 2. Χρήση και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου (Digital content use and production)
  • Τομέας 3. Ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία (Digital communication and collaboration)
  • Τομέας 4. Ψηφιακή πολιτότητα (Digital citizenship)
Κάθε τομέας αναλύεται σε υπο-τομείς (συνολικά 15) οι οποίοι με τη σειρά τους εμπεριέχουν τις σχετικές ψηφιακές δεξιότητες (συνολικά 30).
 

Το εργαλείο – που αναπτύχθηκε από ειδικούς στον χώρο της εκπαίδευσης – είναι εύχρηστο και προάγει τον αναστοχασμό. Το εργαλείο διατίθεται σε 11 γλώσσες.
Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον θα έχουν χρησιμοποιήσει το εργαλείο TET-SAT, θα λαμβάνουν ανατροφοδότηση σχετικά με το επίπεδο της επάρκειάς τους σε κάθε τομέα και τους προτείνονται κατάλληλες εθνικές και Ευρωπαϊκές επιμορφωτικές ευκαιρίες για να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους.
Η αυτοαξιολόγηση αυτή αναμένεται να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να:
  • Στοχαστούν σχετικά με τις παιδαγωγικές τους δεξιότητες για αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη
  • Παρακολουθούν την πρόοδο και την εξέλιξή τους στην πάροδο του χρόνου
  • Επισημαίνουν τι θα μπορούσαν να κάνουν στη συνέχεια για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.
 Η χρήση του εργαλείου είναι απολύτως εθελοντική και αυτόνομη και τα ατομικά αποτελέσματα απόρρητα. 
 
Εργαλείο αυτοαξιολόγησης δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Παιδαγωγική
(TET-SAT: Technology-Enhanced Teaching  -  Self Assessment Tool): 
http://mentep-sat-runner.eun.org/
 
 

Χρήσιμο υλικό: 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
(NATIONAL ECOSYSTEMS)

EUN

Greece

 

 

Czech Republic

Finland

France

Italy

Estonia

Lithuania


 

 

 

Portugal

Spain

Slovenia 

 

 


 


 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353