Τομέας 1. Ψηφιακή παιδαγωγική

H ψηφιακή ικανότητα αποτελεί μία από τις οκτώ βασικές ικανότητες οι οποίες έχουν προσδιοριστεί σε επίπεδο ΕΕ με στόχο την ατομική ολοκλήρωση, εξέλιξη, ενεργοποίηση του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση (ΕΕ, Έκθεση Ευριδίκης, 2012).  Ψηφιακή παιδαγωγική είναι η κριτική παιδαγωγική προσέγγιση προς τις ψηφιακές τεχνολογίες και την χρήση τους στην εκπαίδευση. Αναπόφευκτα, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποκτήσουν γνώση και δεξιότητες τεχνολογιών και παιδαγωγικών μεθόδων αξιοποίησης Ψηφιακών εργαλείων και εκπαιδευτικού περιεχομένου και να έιναι σε θέση να εφαρμόσουν διδακτικές πρακτικές.
Ο τομέας 1 «Ψηφιακή Παιδαγωγική» αποτελείται από τους τρεις υποτομείς «Σχεδιασμός και υλοποίηση διδασκαλίας με ΤΠΕ»,  «Σχεδιασμός και διαχείριση μαθησιακών περιβάλλοντων βασισμένων στις ΤΠΕ»  και «Αξιολόγηση βασιζόμενη σε ΤΠΕ». Συγκεκριμένα, στον υποτομέα «Σχεδιασμός και υλοποίηση διδασκαλίας με ΤΠΕ»  οι πηγές σχετιίζονται με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, και ικανότητες όπως ολοκλήρωση ενός κύκλου μαθησιακού σχεδιασμού για την αξιοποίηση των ΤΠΕ, σχεδιασμό συνεργατικών δραστηριοτήτων κ.ά. Στον υποτομέα «Σχεδιασμός και διαχέιρηση μαθησιακών περιβάλλοντων βασισμένων στις ΤΠΕ» οι πηγές επιεντρώνονται σε δεξιότητες όπως την επιλογή και ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, τη χρήση διαδικτυακών μαθησιακών περιβάλλοντων και την άσκηση ηγεσίας στην τάξη κατά τη διαχείρηση ψηφιακών περιβάλλοντων. Στον 3ο υποτομέα «Βασιζόμενη σε ΤΠΕ αξιολόγηση» οι πηγές επικεντρώνονται στις διεξιότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ προς την υποστήριξη διαφόρων ειδών αξιολόγησης, την καθοδήσηση των μαθητών ως προς τη χρήση των ΤΠΕ με στόχο την αυτοαξιολόγηση και την ετεροαξιολόγηση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ προς υποστήριξη των στρατηγικών και πρακτικών μεταγνώσης για τους μαθητές. Συγκεκριμένα, προσφέρεται ποικιλομορφία τόσο στις πηγές όσο και στις επιμορφωτικές ευκαιρίες όπως Διαδικτυακές παρουσιάσεις, ομιλίες, ΤEDx talks, ιστοχώροι, άρθρα, έρευνες, διαδικτυακά σεμινάρια, ΜΟΟC κ.ά. 
 

Πηγές / Υλικό Τομέα 1

1.1.    Σχεδιασμός και υλοποίηση διδασκαλίας με ΤΠΕ (Μαθησιακός Σχεδιασμός)


1.1.1.    Ανάπτυξη, εφαρμογή, στοχασμός και ανασχεδιασμός στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης υποστηριζόμενων από τις ΤΠΕ
Δεξιότητα: Η ικανότητα των εκπαιδευτικών να ολοκληρώσουν έναν κύκλο μαθησιακού σχεδιασμού για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση

1.1.2. Στάσεις, επίγνωση και κατανόηση των εκπαιδευτικών ως προς την σημασία της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (π.χ. πώς η χρήση των ΤΠΕ αλλάζει τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης και ωφελεί τη μάθηση των μαθητών, το διδακτικό αντικείμενο ή τις δεξιότητες των μαθητών)
Στάση: Γενική στάση απέναντι στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ο αντίκτυπος αυτής στη διδασκαλία και τη μάθηση.

1.1.3. Σχεδιασμός ελκυστικών μαθησιακών δραστηριοτήτων με τις ΤΠΕ
Δεξιότητα: Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, με σκοπό την μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών (συμπεριλαμβανομένης της μάθησης με βάση το παιχνίδι) και την εναλλαγή παιδαγωγικών στρατηγικών

1.1.4. Σχεδιασμός εξατομικευμένων δραστηριοτήτων για τους μαθητές (δραστηριότητες σχεδιασμένες ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών: τα ενδιαφέροντά τους, τις προτιμήσεις τους και τα στιλ μάθησης - π.χ. ακουστικό ή οπτικό).
Δεξιότητα: Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ για εξατομικευμένες μαθητικές δραστηριότητες 

1.1.5. Σχεδιασμός συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων με ΤΠΕ
Δεξιότητα: Σχεδιασμός συνεργατικών δραστηριοτήτων με ΤΠΕ
Ψηφιακά εργαλεία: εναλλακτική ονομασία των ΤΠΕ, ψηφιακό υλισμικό (hardware) και λογισμικό (software)
1.1.6.    Εφαρμογή των ΤΠΕ στις διαθεματικές προσεγγίσεις/ ερευνητική εργασία (“project”)
Δεξιότητα: Σχεδιασμός και εφαρμογή διαθεματικών προσεγγίσεων με τις ΤΠΕΠηγές / Υλικό Υπο-Τομέα 1.1


1.2.    Σχεδιασμός και διαχείριση μαθησιακών περιβαλλόντων βασισμένων στις ΤΠΕ


1.2.1.    Σχεδιασμός, χρήση και αξιολόγηση ψηφιακών εργαλείων προς ενσωμάτωση στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία (συσκευές ΤΠΕ, ψηφιακά εργαλεία και λογισμικό, Διαδίκτυο και δίκτυα)
Δεξιότητα: Επιλογή και ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία και τη μάθηση

1.2.2.    Ικανότητα διαχείρισης μιας ψηφιακής τάξης και μαθητών που εργάζονται με ΤΠΕ
Δεξιότητα: Άσκηση ηγεσίας στην τάξη κατά τη διαχείριση ψηφιακών περιβαλλόντων

1.2.3. Χρήση εικονικών μαθησιακών περιβαλλόντων από εκπαιδευτικούς και μαθητές (ΕΜΠ) (π.χ. Moodle) και εργαλείων που βασίζονται στο διαδίκτυο (π.χ. εργαλεία διαμοιρασμού εγγράφων και υπηρεσίες βασισμένες σε υπολογιστικά νέφη (cloud).
Δεξιότητα: Χρήση βασισμένων στο διαδίκτυο (web-based) μαθησιακών περιβαλλόντων

Πηγές / Υλικό Υπο-Τομέα 1.2


1.3.    Βασιζόμενη σε ΤΠΕ αξιολόγηση

 
1.3.1. Η ικανότητα των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν και να προσαρμόζουν βασισμένα στις ΤΠΕ εργαλεία για να υποστηρίζουν διαφορετικούς τύπους αξιολόγησης (διαμορφωτική, αθροιστική)
Δεξιότητα: Αξιοποίηση των ΤΠΕ προς υποστήριξη διαφόρων ειδών αξιολόγησης 

1.3.2. Γνώση καθοδήγησης των μαθητών, ώστε να προβαίνουν σε αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση των συμμαθητών τους με τη βοήθεια των ΤΠΕ.
Δεξιότητα: Καθοδήγηση των μαθητών ως προς τη χρήση των ΤΠΕ με στόχο την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση των συμμαθητών τους.

1.3.3. Εφαρμογή διδακτικών μεθόδων που υποστηρίζουν τους μαθητές να αναστοχάζονται σχετικά με τη μάθησή τους με τη χρήση ΤΠΕ (Μεταγνώση υποστηριζόμενη από τη δημιουργία ιστολογίων (blogging), δημιουργία βίντεο στο διαδίκτυο (vlogging) κ.ά.)
Δεξιότητα: Αξιοποίηση των ΤΠΕ προς υποστήριξη των στρατηγικών και των πρακτικών μεταγνώσης για τους μαθητές 

Πηγές / Υλικό Υπο-Τομέα 1.3
Επιλεγμένο Υλικό / Πηγή

Introducing Technology-Enhanced Teaching MOOC

Στόχος του MOOC είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στο να βελτιώσουν και αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητες.

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά
Γλώσσα:
Αγγλικά
Είδος:
Σειρά Σεμιναρίων (Course) - MOOC (Massive Open Online Course)
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά
Εκτιμώμενη Διάρκεια:
50 Ώρες

Μοντέλα σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν ΤΠΕ: Κριτική Επισκόπηση

Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται κριτική επισκόπηση των γενικών προτύπων μαθησιακών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τις ΤΠΕ.

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά
Γλώσσα:
Ελληνικά
Είδος:
Άρθρο (αρχείο κειμένου pdf / word)
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

LAMS (Learning Activιty Management System)

Το LAMS είναι ένα επαναστατικό νέο εργαλείο για σχεδιασμό, διαχείριση και κοινοποίηση online συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων.

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά
Γλώσσα:
Αγγλικά
Είδος:
Project / Έργο , Ιστοσελίδα / Ιστοχώρος
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Φωτόδεντρο - ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Το «Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά
Γλώσσα:
Ελληνικά
Είδος:
Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού (Repository)
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353